Vedtekter Tolleroddens Venner

1.      Foreningens navn er «Tolleroddens Venner»

2.      Foreningens formål er å:

2.1    arbeide for å fremheve bygningens og områdets kulturhistoriske verdi

2.2    arbeide for at Tollerodden, bygningen og området, er tilgjengelig for

allmennheten ved variert bruk

2.3    Støtte opp om Stiftelsen Tolleroddens praktiske og økonomiske arbeid

for rehabilitering og drift av bygningen

3.      Medlemskap/Økonomi/Forpliktelser

Enhver person, organisasjon, bedrift som støtter opp om foreningens formål,

kan bli medlem. Årsmøtet fastsetter den årlige kontingent. Foreningen opererer med

en selvstendig økonomi (regnskap og budsjett), og virksomheten finansieres ved

medlemskontingenter og andre inntekter. Den skal ikke stå ansvarlig for drift,

vedlikehold eller restaurering av Kirkestredet 9, men bidra til å organisere personer

til støtte for og deltakelse i dette arbeidet

4.      Årsmøte

4.1    Årsmøte er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 30. april

4.2    Styret i Tolleroddens Venner innkaller til ordinært årsmøte med minst 3 ukers

varsel i lokalpressen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i

hende senest 2 uker før årsmøtet skal avholdes. Saksdokumenter til årsmøtet

er tilgjengelig for medlemmene i årsmøtelokalet 1 time før årsmøtet avholdes

4.3    Årsmøtet skal godkjenne dagsorden og velge møteleder, referent og to til å

signere protokollen

4.4    Referat fra årsmøtet skal være tilgjengelig så snart som mulig etter årsmøtet

5.      Årsmøtets myndighetsområde

5.1    Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er oppført på dagsorden.

På dagsorden skal alltid stå behandling av årsmelding og regnskap for den

tilendebrakte årsmøteperioden samt eventuelt forslag til kontingent og

budsjett for den neste årsmøteperiode

5.2    Velge styre bestående av: leder for ett år, 6 styremedlemmer for 2 år, hvorav

3 er på valg hvert år, 2 vararepresentanter for ett år. Styret konstituerer seg selv

5.3    Å velge revisor for 2 år

5.4    Benkeforslag kan kun reises i forbindelse med den aktuelle sak som er til

behandling

5.5    Vedtektsendring foretas av årsmøtet. Endringer krever 2/3 flertall.

Forslag skal være skriftlige og begrunnet.

5.6    Årsmøtet er vedtaksdyktig med de stemmeberettigede som møter. Ingen kan

stemme med fullmakt, og har således bare en stemme. Blanke og ugyldige

stemmer anses som ikke avgitt

5.7    Dersom et medlem forlanger skriftlig avstemming skal dette utføres

6.      Ekstraordinært årsmøte

6.1    Over 50% av styret kan kreve ekstraordinært årsmøte

6.2    Når 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer krever det skal styret

innkalle til ekstraordinært årsmøte

6.3    Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den saken som er årsak

til innkallelsen

6.4    Ekstraordinært årsmøte innkalles med 2 ukers varsel gjennom lokalpressen

7.      Styret

Foreningen ledes av styret som er dens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

7.1    Styret består av:

Leder ( velges på årsmøte)

Nestleder

Kasserer

Sekretær

Tre styremedlemmer

To varamedlemmer med tale- og møterett

7.2    Styret skal :

Iverksette årsmøtets vedtak

Oppnevne komiteer etter behov

Administrere foreningen utad

Velge styrerepresentanter til Stiftelsen Tollerodden

8.      Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte.

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte

1 måned senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3

flertall. Ved oppløsning av foreningen skal dens eiendeler/midler tilfalle kulturelle

og samfunnsnyttige formål innen foreningens virkeområde. Forslag fremsettes av

styret men avgjøres av årsmøtet (ved annen gangs behandling av oppløsning)

med alminnelig flertall.