Kronikk i Østlands-Posten

Du kan lese kronikken i avisen her: https://www.op.no/colin-archer-senter-vil-styrke-larviks-identitet-og-vitalisere-gamlebyen/o/5-36-1093630, eller lese kopi nedenfor:

Colin Archer-senter vil styrke Larviks identitet og vitalisere Gamlebyen

Colin Archers verdenskjente utvikling av sjøsikre båter lever i beste velgående over hundre år etter hans død. Archers utviklingsprosjekt bør være kjernen i det pedagogiske konseptet som binder det nasjonale kulturminneområdet på Tollerodden sammen. Et vitalisert Larvik Sjøfartsmuseum, Skotta havn, Colin Archer-senter, en restaurert bedding og Tollerodden hus og park hører uløselig sammen. Stiftelsen Tollerodden (ST) ønsker å bidra til nytt liv i vår unike gamle bydel som også kan bli en del av sjøfartsnasjonen Norges historie.

To av Norges mest besøkte museer – på Bygdøy i Oslo – har vestfoldbåter som sine fremste attraksjoner – Osebergskipet, Gokstadskipet og FRAM, konstruert og bygd på Larvik strandværft i Rekkevik av Colin Archer. Tid for RS 14 og Larvik nå.

Riksantikvaren ga i 2009 støtte til å landsette RS14 Stavanger for å bevare den for ettertiden. RS14 er tilbakeført til slik den var da den ble sjøsatt i 1901. Forutsetningen for Riksantikvarens tilskudd var at RS14 skulle være et kvalitativt referanseobjekt for formidling av sjøsikkerhet, redning og å vise håndverkets betydning. RS14 Stavanger er hovedmotiv på Norges banks 500-lapp under mottoet «Havet som gir velferd». Fartøyet eies av ST.

Motivasjonen for ST og Tolleroddens Venner er å bidra til Larviks stedsutvikling og en «Gamleby» med opplevelser, kompetanseformidling og rekreasjon.

Det har vært en rekke innspill om plassering av et Colin Archer-senter på Tollerodden. Vi er de første til å innrømme at det å diskutere faktum er komplisert med utgangspunkt i fortid og umulig å fremskrive i framtid. Ideer og metaforiske bilder kan lett avlede debatten.

Stiftelsen Tollerodden fikk et mandat av de folkevalgte

ST ble opprettet av Larvik kommune i 1998-99. Da lå det allerede en reguleringsplan for området med en premiss for eiendommen som ble tildelt Stiftelsen Tollerodden til allmennyttig bruk – «Hus og park skal utvikles til gjensidig nytte med reguleringsvedtaket fra 1995 som premiss».

Reguleringsplanens formål er å bevare og gjenopprette de antikvariske, kulturhistoriske og landskapsmessige verdier innen området.

I reguleringsplanens § 4 heter det:

«Området mellom Skottebrygga og Tollerodden kan benyttes til formål knyttet til den båt-/skipsbygging som har foregått.»

Stiftelsen Tollerodden konkretiserte oppdraget i en handlingsplan i 2002 med visjonen «Nytt liv til vår egen historie». Førsteprioritet var å restaurere huset som ble bygget på slutten av 1660-tallet i løpet av de neste10-15 årene. Det tok 20 år med en kommunal støtte på kr. 400 000 som startkapital. Verdiinnsats på STs prosjekter er i dag vel 50 millioner kroner, en gjeldfri gave til byen. Nå er huset en arkitektonisk perle med dekorer og innredninger, møte- og sørvisfasiliteter og stort arbeidskjøkken på plass.

ST bygger på en treparts finansieringsmodell:

• Offentlig tilskudd 25%

• Privat 45-50%, inklusivt overskudd fra promotering (lokalbaserte arrangementer)

• Egeninnsats 20-25% (vederlagsfritt arbeid/dugnad)

Tusenvis av personer etterspør kulturminnets verdier – utenlandske som norske. Stil -og danskehistorie fasinerer særlig kompetansepersoner og forskere fra kulturminnefeltet. Den mest etterspurte er likevel Colin Archer og delprosjektet «HUS I BRUK under restaurering». Her etterspørres mentorering for andre frivillige i deres arbeid for å kunne gjøre det samme for sine byer og tettsteder.

Handlingsplanens andre prioritet er kulturhistorisk formidling. Vi har et klart mål om å samle en historisk maritim akse i det nære kulturmiljø med utgangspunkt i Archerperioden (1800 og 1900-tallet). ST har bygget opp et godt omdømme og et stort nettverk gjennom 20 år. Vi blir vist tillit gjennom god dokumentasjon, gjennomføringskraft, utredninger og stor, stabil arbeidsinnsats. Resultater er konkretisert ved bla. godt samarbeid med Larvik kommune og fylkeskommunen om restaurering av «Krabbedammen» og det å holde parken åpen og tilrettelagt for tusenvis av turister, trimmere, badere og turgåere. Kulturhistorisk formidling gir opplevelser til barn og unge og bygger klima for generasjonsoverbyggende samhold.

Historien om livet i parken i Archertiden kommer også nå til uttrykk i vårt samarbeid med Larvik teater om Archer-spelet – et viktig bidrag til Larviks 350-års jubileum og gjennom opprettelse av en ny vandresti sammen med Poesiparken. Neste er å løfte fram den skips- og båtbyggingen som har skjedd i området slik det framgår i nevnte reguleringsplan.

I 2017 presenterte ST en ide om å etablere et Colin Archer-senter. Siden den gang har Larviks politikere og administrasjon gjennom vedtak og oppmuntrende tilbakemeldinger gitt positiv energi til å videreføre arbeidet med ideen.

Tanken er å etablere et sammenhengende historisk maritimt miljø fra Skotta havn til Archers beddinger med Colin Archer-senteret imellom. ST vil snart legge fram en konkret plan for restaurering av beddingene basert på antikvariske prinsipper. Parallelt gjennomfører vi nå en vurdering av losskøyta Straaholmen som en mulig del av formidlingsprosjektet sammen med RS 14 Stavanger. Dette er et forsknings- og utviklingsarbeid som gjøres av Hardanger fartøyvernsenter på oppdrag av ST og i enighet med Larvik museum.

Formannskapets vedtak 9. juni om lokalisering av et Colin Archer-senter gir en etterlengtet mulighet for å arbeide konstruktivt og målrettet videre mot en mulig realisering. Den valgte plasseringen vil ikke være begrensende for videreutviklingen av Indre Havn og vil samtidig ha god og nødvendig avstand til barokkbebyggelsen i Kirkestredet.

I forbindelse med det pågående byplanarbeidet ble det utarbeidet en DIVE-analyse for Gamlebyen/Tollerodden. Lokalisering av et Colin Archer-senter var et av flere konkrete oppdrag fra politikerne, men analysen svarte ikke på dette. Stiftelsen Tollerodden og kommunens administrasjon har i ettertid samarbeidet om vurderinger omkring seks ulike plasseringer og prioritering blant disse. Administrasjonen ønsket en videre utredning av to alternativer, men formannskapet valgte altså å gå inn for vårt førstevalg.

Den videre prosessen vil selvfølgelig følge alle demokratiske spilleregler med utarbeidelse av reguleringsplan, involvering av naboer og andre berørte parter, høringer og innhenting av uttalelser fra relevante myndigheter. Samtidig vil ideen «For fulle seil» kunne videreutvikles til et prosjekt hvor både innhold, historieformidling og utforming konkretiseres. Parallelt med dette vil Stiftelsen Tollerodden nå kunne arbeide mot mulige gavegivere med finansieringen av senteret. I denne sammenheng er et entydig lokaliseringsvedtak helt nødvendig. I en stiftelse står styremedlemmene personlig ansvarlige for økonomien i forvaltningen av stiftelsen. ST setter ikke i gang tiltak uten at penger og tilsagn er på plass. Dette gir trygghet og økonomisk forutsigbarhet på veien mot et Colin Archer-senter av internasjonal betydning i Larvik.

Fakta om Colin Archer

Colin Archer er en av de mest betydningsfulle personer som har bodd og hatt sitt virke i Larvik. Han ble verdensberømt samtidig som han hele tiden hadde sterk forankring i dagliglivet i Larviksamfunnet. Han assistere trengende, bidro til byutvikling og arbeidsplasser, hjalp fram byens musiske talenter, utrykte seg gjennom lyrikk og musikk og var i 26 år fremste tillitsmann i Laurvik Sparebank – og ikke minst ordfører i to perioder. Nasjonalt var han en av initiativtagerne til dannelsen av dagens Redningsselskap, dannelsen av Kongelig Norsk Seilforening og Regjeringens Loslovskomite. Dekorert som ridder av St. Olavs orden.

På 1800-tallet døde sjøfarende i tusentall langs Europas kyster. Colin Archer lette etter svar på hvorfor så mange knyttet til maritime yrker mistet livet for sitt levebrød. Hans arbeid var grunnlagt på forståelse av naturens krefter. I det lå det å kunne tolke naturens fysikk, havets bølger og isens kjemi. Han utviklet sammen med Frithjof Nansen en «genistrek» som gjorde Norge til den fremste polarnasjon i verden! Polarskuta FRAMS unike konstruksjoner kunne gi forskere frakt og husrom i arktiske strøk under trygge forhold. Flere av Norges første eventyrere og forskere kunne ikke gjort sine ekspedisjoner uten Colin Archers geniale evner. Han konstruerte den gang verdens mest sjøsikre skip og båter ved å sette sine teorier ut i praksis og inspirerte en hel verden til å ta i bruk sine ideer.