Stiftelsen Tollerodden ønsker ikke ny jernbanetrasé gjennom indre havn i Larvik!

Stiftelsen Tollerodden ønsker ikke ny jernbanetrasé gjennom indre havn i Larvik!

«Vår gamle bydel hvor Tollerodden er en del av, må bevares og utvikles«

– Hilde Borgir, Styreleder i Stiftelsen Tollerodden.

Høringsuttalelse fra Stiftelsen Tollerodden:

Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Stokke – Larvik

Saken gjelder uttalelse til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Stokke – Larvik, lagt ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14. Planarbeidet skal legge til rette for bygging av cirka 30 km nytt dobbeltspor for jernbane.

Stiftelsen Tollerodden fokuserer kun på traseen Byskogen-Kleiver tunnelen og utredningen knyttet til korridor Indre havn høy og lav løsning.

Begge alternativene får direkte følger for Tolleroddens nærområder både når det gjelder vern av byens « gamleby» / historiske områder og vil få store negative konsekvenser for både helheten i et kulturmiljø som er nær knyttet til Larviks kystkulturminner , fredede og verneverdige hus og mulighetene for rekreasjon og friluftsaktiviteter. I området Tollerodden, Larvik kirke, Herregården og Skottebrygga ligger byens eldste kulturminner av både regional, nasjonal og International verdi. (jf« Riksantikvarens NB « register over kulturminner av nasjonal interesse) Det er spesielt to forhold vi vil understreke:

 1. Se området som et helhetlig miljø

  Området Herregården med Tollerodden som kulturmiljø er av både Riksantikvar og fylkeskommune omtalt som av særdeles stor kulturhistorisk verdi. Tollerodden er en del av et dette miljø. Stiftelsen Tollerodden mener at de store transformasjonene som en kan se i forslagene indre havn, høy og lav, i overskuelig fremtid vil utfordre store deler av byens historiske og bevaringsverdige bygninger og
  miljøer. Stiftelsen Tollerodden ønsker en helhetlig plan over områdene hvor en stor del av byens identitet finnes etter århundrer med levd liv, maritim næring /kultur og med bevaringsverdige miljøer. Herunder en plan for trafikkavvikling.

 2. Colin Archer-senteret

  Planene for et Colin Archer-senter er godt i gang, og vi mener at:

  A. Planlegging og utvikling av Colin Archer senteret må fortsette, uavhengig av
  hvor jernbanesporene blir lagt. Skal en holde entusiasmen i de frivillige miljøer i utviklings og delfinansierings arbeid må det være forutsigbarhet i bla. tildeling av areal i
  forhold til forhold til gjeldende reguleringsplan for Skotta – Tollerodden
  B. Plasseringen av senteret må bli i nær tilknytting til der redningsbåtene ble
  bygget.

  Senteret hører hjemme i miljøet rundt Tollerodden nær stedet der skøytene ble bygd. Dersom senteret skal bli en Nasjonal og regional attraksjon med basis i minst to store originale skøyter, med opplevelses og læringsfokus, er det vesentlig at senteret går inn i et helhetlig og tett miljø mellom Larvik sjøfartsmuseum, Historisk havn Skottebrygga med flytende objekter, Colin Archers slipper og Tollerodden huset, Kirkestredet 9.

  Ingen av de foreslåtte alternativer berører direkte vår eiendom, Kirkestredet 9, men det har stor betydning for oss hvordan utviklingen av indre havn blir. Arealene i indre havn må bevares slik at byens befolkning fortsatt kan nytte disse områdene som «friarealer.»

  Stiftelsen Tollerodden vil også påpeke at det blir viktig å sikre de historiske kvalitetene og at de skjermes for store konstruksjoner.

  Stiftelsen Tollerodden,
   
  Hilde Borgir
  Styreleder
  tollerodden.no
  hikle@online.no
  tlf 90599069